MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

Mr. & Miss PBRU Smart and Miss International

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการ Mr. & Miss PBRU Smart and Miss International เพื่อค้นหานักศึกษาต้นแบบเข้าร่วมประกวด STAS OF PCNK 2019 ในการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทั้ง 8 คณะให้ความสนใจสมัครจำนวนทั้งหมด 20 คน เพื่อฝึกทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนนักศึกษา และในปีได้จัดการประกวด Miss International เป็นครั้งแรก โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษา เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความรู้ความสามารถตามที่ตนเองถนัด มีผู้สนใจลงสมัครจำนวน 8 คน 

สำหรับผลการประกวดมีดังนี้ 

ประเภทการประกวดผลการประกวดชื่อ – สกุลสาขาวิชาคณะ

Mr. PBRU Smart

รางวัลชนะเลิศนายอมเรศ เพชรแท้นิเทศศาสตร์วิทยาการจัดการ
รองชนะเลิศอันดับ1นายปุรเชษฐ์ ใบมิเด็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (2 ภาษา)

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ2นายณัฐดนัย พนมทมนาฏดุริยางคศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Miss. PBRU Smart

รางวัลชนะเลิศนางสาวปรียา พราหมณ์เล็กการบัญชีวิทยาการจัดการ
รองชนะเลิศอันดับ1นางสาวสุมิตา คนสนุกชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองชนะเลิศอันดับ2นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริทรัพย์นาฏศิลป์ไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Miss. Internationnal

รางวัลชนะเลิศธีรชยา ชัยศิริพลศึกษาครุศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ1พัชญา เมธากรบริหารธุรกิจ

วิทยาการจัดการ

รองชนะเลิศอันดับ2สารัชญา ปัตยุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Popular voteนางสาวกฤษณา แก้วบัวดีวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สารัชญา ปัตยุรักษ์นาฏศิลป์ไทยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2299-education?fbclid=IwAR0llre4RAloI9IoDoaY3ydXvkj-p5tnAv2OyOZq1bNUt3RIGh3bxA7CSsY