MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์การตลาด มรภ.เพชรบุรี-พระนครศรีอยุธยา”

1 ธันวาคม 2561 แขนงวิชาการตลาด จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์การตลาด
มรภ.เพชรบุรี-พระนครศรีอยุธยา” วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายวิชาการด้านการตลาด การจัดการงานครั้งนี้ มีคณาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ของทั้งสองสถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 2 ชั้น 8

อัลบั้ม