MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 สอบพนักงานท้องถิ่น สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ไม่อนุญาตนำรถเข้ามาด้านในมหาวิทยาลัยฯ)

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ศิษย์เก่า หรือท่านใดที่มีคนรู้จักมาสอบพนักงานท้องถิ่น สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย สามารถจอดได้ตามแนวถนนด้านนอกหรือภายในบริเวณวัดเพรียง (ก่อนถึงมหาวิทยาลัย) หรือสถานที่มีการเปิดให้รับฝากรถภายนอก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานที่สอบที่มีคนมาจำนวนมาก และป้องกันการทุจริตต่างๆ กรุณานัดหมายมาด้วยกันรถคันเดียว แจ้งมาเพื่อทราบและโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ท่านที่จะไปหาดเจ้าสำราญแนะนำให้เลยไปเข้าทางเขาทะโมนตัดออกทางดอนยาง
#ขออภัยในความไม่สะดวกและโปรดระวังรถติดช่วงเวลาก่อนสอบและหลังสอบ#