MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ร่วมจัดการองค์ความรู้ การจัดการขยะชุมชน ให้กับผู้แทนชุมชน

3 ก.ค.2562 งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมจัดการองค์ความรู้ การจัดการขยะชุมชน ให้กับผู้แทนชุมชน หมู่ 1 บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมี คุณสมศักดิ์ ทนยิ้ม รองนายก อบต.บ้านในดง ร่วมสังเกตุการณ์

อัลบั้ม