MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

สัมมนา "Content Marketing"

วันที่ 26 เมษายน 2562 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดสัมมนา "Content Marketing" ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 29 คน คุณเชลล์ ชโยวรรณ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 1832
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเทคนิคด้านการตลาด ในการสร้างและแจกจ่าย Content ที่มีคุณค่า กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาสร้างรายได้ให้กับธุรกิจตนเอง และเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้เรื่อง Content Marketing

อัลบั้ม