MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

BI360 การสร้างระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารองค์กร

คณะวิทยาการจัดการ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้นักศึกษา ในเรื่อง BI360 การสร้างระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารองค์กร

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยยราชภัฏเพชรบุรี ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ เชิญวิทยากรจากบริษัท อินดัสเตรียล มินเนอรัล ดิวิลอปเมนท์ จำกัด หรือ IMD คุณวิบูลย์ ทาบสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท IMD มาให้ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 เกี่ยวกับระบบ Software ที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากบริษัทที่ประสบความสำเร็จโดยตรง

สำหรับ Software ที่นำมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา เป็น BI360 หรือ Business Intelligence 360 เป็นการสร้างระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารองค์กร หน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบกราฟ แผนภาพ ตาราง ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยผ่านการวางแผน การทำรายงานและการวิเคราะห์

นอกจากนี้ทางบริษัท IMD ยังได้รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเวลา 1 ปี และหากนักศึกษาคนใดที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะรับเข้างานแบบฟรีแลนซ์เพื่อสร้างรายได้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2529-education


อัลบั้ม