MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 032708607 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/ 
ID Line : @acad.pbru
www.pbru.ac.th
#เรียนรู้แบบมืออาชีพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562  
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562  
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562  
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562  
(คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562  
(คณะครุศาสตร์)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562  
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562  
(โควตา)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตาเรียนดี  
(คณะวิทยาการจัดการ)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562  
(โควตา)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562  
(ทุน)ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
(Portfolio)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2 ความสามารถพิเศษ  
(Portfolio)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตาความสามารถพิเศษ  
(รับตรงอิสระ รอบที่ 1)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 1  
(สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต) กำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย  
(ทุน)ใบสมัครทุน ปีการศึกษา 2562  
(รับตรงอิสระ รอบที่ 1)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2562 รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 1(เพิ่มเติม)  
(โควตาเรียนดี และ Portfolio)รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตาเรียนดี และ รอบโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio)  
new (รับตรงอิสระ รอบ 2)รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 2 new  
new (รับตรงอิสระ รอบ 2)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ new