MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

โครงการสัมมนา "เตรียมความให้กับนักศึกษาใหม่ของ สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ในวันนั้นที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการสัมมนา "เตรียมความให้กับนักศึกษาใหม่ของ สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ในวันนั้นที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์

นิทรรศการศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ “สืบสานศาสตร์กษัตริย์ สยามรัฐแผ่นดินทอง”

รายการรอบรั้ว PBRU ช่วง : เจาะลึก PBRU (พี่น้ำ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ)

รายการรอบรั้ว PBRU ช่วง : เจาะลึก PBRU (พี่น้ำ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ)

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้...ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของเรารณรงค์ให้นักศึกษาสวมหมวกกันน็อค เพื่อความปลอดภัยของตัวนักศึกษา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้...ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของเรารณรงค์ให้นักศึกษาสวมหมวกก